Науково-практична Інтернет-конференція 28.06.2013 - Секція №4
Методологія сучасної внутрішньої державної економічної політики України повинна передбачати створення сприятливих умов для розвитку селянського господарства. Соціально-економічний розвиток неможливий при застарілих підходах щодо вирішення проблем організації державного управління у сферах виробництва і торгівлі; сьогодення передбачає нові підходи до вирішення, а саме:
- організації державного управління та контролю у сфері селянського господарства; 
- систему державного господарського регулювання у бюджетоутворюючих галузях економіки;
- розробку певних пропозицій та рекомендацій спрямованих на вдосконалення порядку реєстрації та механізму справляння обов’язкових податків та зборів особистими селянськими господарствами. 
Вирішення питань правового забезпечення економічного стимулювання легальної діяльності особистими селянськими господарствами потребує удосконалення системи нарахування та сплати обов’язкових платежів яка неможлива у відриві від відносин сфери матеріального виробництва. Важливо реформувати питання справляння обов’язкових податків та зборів, починаючи із сфери правового регулювання у сфері селянського господарства.
Перш за все необхідно віднести особисте селянське господарство до підприємницької діяльності, що в свою чергу обумовить відповідальність таких осіб від ухиляння від сплати податків та зборів згідно діючого законодавства та спростить механізм податкового контролю за такими господарствами. Стан зазначених відносин визначає й методи державного господарського регулювання, нагляду (контролю) органів виконавчої влади галузевої господарської компетенції, а також державного податкового контролю у сфері оподаткування.
У сучасних умовах реформування аграрного сектора економіки веденню громадянами особистого господарства надається все більшого значення, а це потребує чіткого визначення основних засад оподаткування цього виду аграрних відносин. Законом України «Про особисте селянське господарство» № 742-IV від 15.05.2003р. (із змінами та доповненнями) визначено, що особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. Такі особи здійснюють свою діяльність на свій власний розсуд згідно вимог законодавчих та нормативно–правових актів. Слід також зауважити що згідно Інструкції «Про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затвердженої постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 пунктом 5.1.2. розділу V зазначено, що члени особистого селянського господарства мають право на добровільну сплату єдиного внеску. 
Надання особистим селянським господарствам правового статусу підприємця – фізичної особи вирішить питання наповнення бюджету України, що має виняткове для держави значення і визначає рівень гостроти суспільних відносин. При цьому, в державі не вичерпані можливості щодо використання наявного потенціалу при формуванні бюджету.
На нашу думку, необхідно внести зміни до законодавчих актів щодо впровадження реєстрації підприємницької діяльності особистими селянськими господарствами. Реєстрація таких господарств повинна відбуватись у сільській, селищній, міський раді за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем проживання, данні за таким підприємцем вносити до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Сьогодні облік особистих селянських господарств ведеться сільськими, селищними, міськими радами за місцем розташування земельної ділянки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань статистики.
Основні питання становлення та розвитку ОСГ у різних аспектах розглядались Ю.О. Лупенко, Л.Д. Тулушем, В.М. Єрмоленко, О.Я. Ярошевич тощо. Важливе місце у дослідженнях вчених займають: земельні, майнові, господарські, податкові та правові відносини, а також проблеми зайнятості та соціального захисту громадян, які здійснюють ведення особистих селянських господарств.
Однією із проблем правового регулювання особистого селянського господарства є відсутність чіткої нормативно-правової системи заходів адміністративної та фінансово-правової відповідальності учасників правовідносин. Розроблення певного механізму щодо справляння податків, ставок податку саме за видами діяльності та за місцем впровадження діяльності, віднесення особистих селянських господарств до підприємницької діяльності та впровадити певний порядок реєстрації за спрощеною системою, мотивувати до співпраці селищні, сільські та міські ради до співпраці з податковими органами методом справляння податку у відсотковому значенні до міського та державного бюджету це є не обхідним на сьогодні в першу чергу для таких господарств, держави та контролюючих органів.
 
Список використаних джерел:
1. Про особисте селянське господарство: Закон України №742-IV від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради України від 18.07.2003 2003 р., № 29, стаття 232.
2. Про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Інструкція затверджена постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 // Офіційний вісник України від 19.11.2010. – 2010. – № 86, стор. 171, стаття 3065, код акту 53367/2010
3. Лимская декларация руководящих принципов контроля // Правовое регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах: аналит. обзор и сб. норматив. док. / сост.: С.О. Шохин, В.И. Шлейников; аналит. разд. и общ. ред. С.О. Шохина. – М.: Прометей, 1998.
4. Міжнародна хронологія податків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta-crimea.gov.ua/hron10.doc {jcomments on}