Науково-практична Інтернет-конференція 11.12.2013 - Секція №4
Організація позовної роботи належить до одних із основних завдань юридичної служби, і тому від ефективного збирання необхідних доказів юридичним відділом певного підприємства багато в чому залежить правильне та об’єктивне вирішення господарської справи судом. Для прийняття обґрунтованого та законного рішення в справі, господарський суд має встановити обґрунтованість вимог позивача і заперечень відповідача, а також достатність і допустимість доказів, на які посилаються сторони. 
Згідно ст.32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Засобами доказування є письмові докази, в тому числі документи, які виготовлені за допомогою електронно-обчислювальної техніки, речові докази, висновки судових експертів, пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. Розглядаючи справу, господарський суд повинен для правильного прийняття рішення у справі, оцінити достовірність наданих доказів [1]. 
Зібрані юридичною службою письмові докази, мають бути подані стороною в господарській справі в оригіналі або належним чином нотаріально засвідченій копії. Але в господарській судовій практиці копії документів, інших письмових доказів, як правило, засвідчуються підписами компетентних посадових осіб чи громадян-підприємців зі скріпленням печаткою [2, с. 185-186]. У якості доказів у господарському спорі юридична служба може застосовувати: акти про нестачу товарів; товарно-транспортні накладні; документи про сплату вартості вантажу; розрахунки суми нестачі товарів; пломби (якщо транспортні засоби були опломбовані); документи, що підтверджують повноваження осіб, які брали участь у прийманні товарів; установчі документи, договори, протоколи, акти, накази, довідки, листи, платіжні документи тощо [3, с. 41]. Речовими доказами є певні предмети, які за своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для правильного вирішення спору. Але, речові докази в господарській справі рідко збираються юридичним відділом підприємства, оскільки дані, які необхідні для з’ясування обставини справи переважно фіксуються у відповідних документах. Наприклад, для підтвердження факту поставки товарів неналежної якості немає потреби надавати суду як речові докази ці товари, оскільки доказом в даному разі може бути акт приймання продукції за якістю або висновок експертизи [2, с. 186].
Юридична служба підприємства може залучати до роботи з приводу швидкого та якісного збирання доказів для правильного вирішення спору інші структурні підрозділи. Щодо збирання доказів у справах про стягнення санкцій за прострочення доставки вантажів юридичний відділ може співпрацювати з відділом транспорту. Для збирання доказів у справах про стягнення санкцій за прострочення доставки або недопоставки матеріалів, сировини може залучатися відділ матеріально-технічного забезпечення. Юридична служба може залучати також бухгалтерію стосовно збирання належних доказів у справі щодо стягнення дебіторської заборгованості за несвоєчасну оплату товарів згідно умов договору. Для збирання доказів у справах про стягнення санкцій за безпідставну відмову від отримання передбачених договором товарів юридична служба співпрацює з відділом збуту. Дана взаємодія юридичної служби з іншими структурними підрозділами підприємства дозволить більш ефективно підготувати доказову базу в господарській справі і належним чином представити докази в господарському суді [3, с. 41].
У разі якщо господарський спір стосується відшкодування збитків, важливим є встановлення причинного зв’язку між невиконанням або неналежним виконанням умов договору та збитками, які завдані суб’єкту господарювання цими діями чи бездіяльністю. Але відсутність регламентації порядку доведення та встановлення переліку доказів причинного зв’язку між порушеним зобов’язанням і завданими збитками породжує складнощі при доведенні причинного зв’язку. А саме: труднощі виникають при підборі доказів, які б встановлювали даний причинний зв'язок, що може призвести до відмови в задоволенні позову про відшкодування збитків через відсутність належних і достатніх доказів. Тому, важливою є стадія підготовки справи до розгляду, на якій суддя може витребувати від сторін документи, відомості, висновки, які є достатніми, належними для вирішення даного спору [3, с. 41-42].
Отже, для належної організації діяльності юридичної служби зі збирання доказів для господарської справи, важливою є взаємодія з іншими структурними підрозділами підприємства, здійснення методичного керівництва організацією контролю за виконанням договірних зобов’язань контрагентами, а саме перевірка виконання відповідними підрозділами своєчасності та повноти передачі матеріалів про невиконання договорів для пред’явлення претензій, забезпечення належного обліку виконання господарських договорів для впливу на контрагентів у випадку порушення ними умов договору. 
 
Список використаних джерел:
1. Господарський кодекс України від 06.11.1991 № 1798-ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України від 11.02.1992, № 6, стаття 56
2. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: навчальний посібник / В.І.Горевий – 3-тє вид., перероблене і доповнене – Суми: Університетська книга, 2012. –367 с. 
3. Горевий В. Участь юридичної служби у відшкодуванні збитків, заподіяних суб’єкту господарювання (підприємництва) контрагентами / В. Горевий, А. Куліш // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №10. – С. 39-42. {jcomments on}